Reglementen

– Algemeen

– Huishoudelijk

– Kantinedienst


Algemeen

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam Lawn Tennis Club “DE KANONNIERS“;

zij is opgericht d.d.20 maart 1975 en is gevestigd te Nieuweschans.

 

ARTIKEL 2

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het tennisspel

met alle wettig geoorloofde middelen te bevorderen.

 

ARTIKEL 3

De vereniging bestaat uit:

 1. Seniorleden
 2. Juniorleden
 3. Vakantieleden
 4. Ondersteunende leden

ARTIKEL 4

Het lidmaatschap wordt beëindigd door bedanken, overlijden, royering.

 

ARTIKEL 5

Senior, junior en vakantieleden betalen een jaarlijkse contributie.

 

ARTIKEL 6

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden:

 1. Voorzitter;
 2. Secretaris;
 3. Penningmeester;
 4. Commissaris van materieel;
 5. Algemeen bestuurslid

Een dezer bestuursleden fungeert tevens als jeugdleider.

Het treedt jaarlijks af, doch is terstond herkiesbaar.

Met vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten.

 

ARTIKEL 7

De jaarvergadering wordt in januari of februari gehouden.

ARTIKEL 8

De inkomsten der vereniging bestaan uit contributies en andere baten.

ARTIKEL 9

Voorstellen tot wijziging dezer statuten kunnen slechts worden behandeld

op een daartoe belegde ledenvergadering en moeten de leden vooraf schriftelijk

worden bekendgemaakt. Een wijziging vereist voor haar goedkeuring minstens

twee—derde der geldig uitgebrachte stemmen. Wijzigingen treden onmiddellijk

na verkregen goedkeuring in werking.

ARTIKEL 10

In de ledenvergadering zijn alleen de senioren stemgerechtigd.

ARTIKEL 11

Tot ontbinding der vereniging kan slechts worden besloten op een tot

dat doel bijeengeroepen ledenvergadering, waar tenminste

tweederde van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig is en wordt

overgegaan, Indien tenminste tweederde der aanwezige stemgerechtigde

leden zich daarvoor verklaart.

ARTIKEL 12

Verdere regelen de vereniging betreffende worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement,

waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze statuten.

[ Begin Pagina ]

 


Huishoudelijk

ALGEMENE BEPALINGEN
LEDEN
BESTUUR
COMMISSIES
VERGADERINGEN
STEMMINGEN
FINANCÏEN
BEDANKEN VOOR HET LIDMAATSCHAP
ROYEREN
INTRODUCTIE
SLOTBEPALINGEN


ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1
De vereniging Lawn Tennis Club “DE KANONNIERS‘ wordt in dit reglement aangeduid met “de vereniging“ of met “DE KANONNIERS”. De kleuren van de club zijn rood-blauw-geel en wit.

ARTIKEL 2
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
[ Begin Pagina ]


LEDEN

ARTIKEL 3
De vereniging bestaat uit senior, junior en vakantieleden en kent ook donateurs.

ARTIKEL 4
Kandidaten voor het lidmaatschap moeten het verzoek daartoe schriftelijk indienen bij de secretaris. Juniorleden dienen het verzoek mede te laten ondertekenen door een der ouders, voogden of verzorgers.

ARTIKEL 5

 1. Seniorleden zijn zij, die zich als zodanig hebben aangemeld. Zij betalen een jaarlijkse contributie, welke op iedere algemene jaarvergadering opnieuw wordt vastgesteld.
 2. Juniorleden zijn zij, die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van 18 ‚jaar nog niet bereiken. Zij betalen een jaarlijkse contributie, welke op iedere algemene jaar­vergadering opnieuw wordt vastgesteld.
 3. Vakantieleden zijn zij, die als zodanig door het bestuur worden erkent, en betalen een jaarlijkse contributie, welke op iedere algemene jaarvergadering opnieuw wordt vastgesteld.

ARTIKEL 6
Juniorleden hebben geen stemrecht. Overigens hebben zij dezelfde rechten en plichten als seniorleden. Voor jeugdleden kunnen aparte speeltijden worden vastgesteld.

ARTIKEL 7
Donateurs hebben geen andere rechten dan het bezoeken van feestavonden e.d. en het bekijken van de wedstrijden.

ARTIKEL 8
Seniorleden hebben het recht tot:

 1. het deelnemen aan het spel;
 2. het bijwonen van de algemene vergaderingen en het deelnemen aan de stemmingen;
 3. het indienen van voorstellen, het introduceren en het als lid voorstellen van personen.

ARTIKEL 9
Juniorleden hebben het recht tot:

 1. deelnemen aan het spel;
 2. het bijwonen van de algemene vergaderingen;
 3. het indienen van voorstellen;
 4. het als lid voorstellen van personen.

ARTIKEL 10
Vakantieleden genieten dezelfde rechten als juniorleden.

ARTIKEL 11
De leden zijn gehouden bij eventuele adresveranderingen daarvan onverwijld kennis te geven aan de secretaris. Bij nalatigheid kunnen zij voor eventuele nadelen, die daaruit zouden kunnen voortvloeien, aansprakelijk worden gesteld.
[ Begin Pagina ]


BESTUUR

ARTIKEL 12
Bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering uit de gewone leden.

Het bestuur treedt jaarlijks in zijn geheel af, doch is terstond herkiesbaar. De verdeling der functies geschieden door het bestuur.

ARTIKEL 13
Bij ontstentenis of verhindering van of meer bestuursleden regelt het bestuur onderling de vervanging.

ARTIKEL 14
Het bestuur is gerechtigd tot het nemen van alle beslissingen en tot alle daden van beheer overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement.
Tevens beslist het in alles waarbij niet in de statuten en dit reglement is voorzien.

ARTIKEL 15
De leiding in de vereniging en op de ledenvergadering en de bestuursvergadering berust bij de voorzitter. Hij geeft of neemt het woord, sluit de debatten en schorst zo nodig de vergadering.
De secretaris verricht alle correspondentie, houdt de notulen van de leden en bestuursvergaderingen en brengt op de jaarvergadering schriftelijk verslag uit omtrent de toestand van “DE KANONNIERS” in het afgelopen jaar.
Notulen en jaarverslag worden door hem en de voorzitter, na goedkeuring door de vergadering, getekend. De secretaris is tevens belast met de zorg over het archief.
De penningmeester beheert de geldmiddelen, waarvoor hij persoonlijk aansprakelijk is. Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit omtrent de financiële toestand van

“DE KANONNIERS“ en dient namens het bestuur een begroting in voor het volgend jaar.

Hij is verplicht rekening en verantwoording af te leggen aan de kascommissie en te allen tijde inzage te geven van boeken en bescheiden aan het bestuur.
De commissaris van materieel ja belast met het toezicht op de bezittingen van en met de zorg voor het goede onderhoud van gehuurde of geleende goederen.
[ Begin Pagina ]


COMMISSIES

ARTIKEL 16
De kascommissie bestaat uit twee leden en wordt op de jaarvergadering benoemd door de aanwezige leden. Zij brengt verslag uit aan de jaarvergadering over haar onderzoek van de financiële bescheiden en geldmiddelen van de vereniging.

ARTIKEL 17
Alle overige commissies worden door de ledenvergadering of het bestuur benoemd en zijn niet met uitvoerende macht bekleed, tenzij deze haar is verleend.
Deze commissies staan onder supervisie van het bestuur.
[ Begin Pagina ]


VERGADERINGEN

ARTIKEL 18
Bestuursvergaderingen worden belegd op verlangen van de voorzitter of van een der andere bestuursleden.

ARTIKEL 19
Er kunnen op bestuursvergaderingen slechts geldige besluiten worden genomen, als tenminste de helft der bestuursleden aanwezig is.

ARTIKEL 20
Er wordt een ledenvergadering uitgeschreven:

 1. In de maanden januari of februari. Deze draagt de naam “jaarvergadering”
 2. Wanneer het bestuur zulks nodig oordeelt.
 3. Ingeval 10 gewone leden het verlangen daartoe kenbaar maken aan de secretaris in een met redenen omkleed verzoekschrift, onder opgaaf van de punten welke zij behandelt wensen te zien.

Deze vergadering moet binnen een maand, nadat het verzoek bij de secretaris is ingekomen, plaats hebben.

ARTIKEL 21
Op de jaarvergadering worden de volgende werkzaamheden verricht:

 1. lezing en behandeling der notulen en het jaarverslag;
 2. lezing en behandeling van hei financieel jaarvers lag;
 3. rapport kascommissie;
 4. benoeming kascommissie voor het komende jaar;
 5. bestuursverkiezing;
 6. behandeling begroting voor hei volgend jaar;
 7. vaststelling contributies;
 8. wat verder ter tafel zal worden gebracht.

ARTIKEL 22
De oproeping der leden tot een ledenvergadering geschiedt, spoedeisende gevallen uitgezonderd, minstens acht dagen voor de dag der vergadering door schriftelijke mededeling, bevattende tevens de te behandelen punten en eventuele voorstellen. Schriftelijke voorstellen der leden moeten, zo mogelijk, in de beschrijvingsbrief van die vergadering worden vermeld.

ARTIKEL 23
Om geldige besluiten te kunnen nemen, moeten op een ledenvergadering minstens een zesde der seniorleden aanwezig zijn en de presentielijst hebben getekend.

ARTIKEL 24
Is het vereiste ledenaantal niet aanwezig, dan wordt de vergadering minstens acht, doch hoogstens veertien dagen verdaagt, alsdan te houden op nader aan te geven plaats en uur.

Is het vereiste aantal leden dan nog niet aanwezig, dan zijn alle te nemen besluiten rechtsgeldig.
[ Begin Pagina ]


STEMMINGEN

ARTIKEL 25
In de ledenvergadering kiest het bestuur een stembureau van twee leden.

ARTIKEL 26
Stemmingen over personen geschieden met gesloten, ondetekende briefjes, over zaken mondeling of door handopsteken, tenzij de meerderheid van de vergadering of de voorzitter schriftelijke stemming wenselijk.

ARTIKEL 27
Van onwaarde zijn:

 1. stembriefjes in blanco;
 2. stembriefjes, die een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 3. stembriefjes, die meer namen bevatten, dan het aantal te verkiezen personenp;
 4. Stembriefjes, waarop 1 of meer namen voorkomen van personen, welke niet kandidaat zijn gesteld;
 5. ondertekende stembriefjes.

ARTIKEL 28
Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen vind herstemming plaats; staken de stemmen wederom, dan wordt het voorstel

geacht te zijn verworpen.
Bovenstaande met inachtneming van de in dit reglement en de statuten vermelde uitzonderingen.

ARTIKEL 29
Benoemingen worden gedaan bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Het Bestuur maakt voor het nieuwe bestuur of de functie een voordracht.
Deze kan tenminste drie dagen voor de vergadering door de leden worden aangevuld. Daartoe dient bij de secretaris een door minstens vijf leden ondertekend schrijven,

vermeldende de naam van de voorgestelde kandidaat, te worden ingeleverd,
Wanneer een te verkiezen persoon (personen) bij de eerste stemming niet het vereiste aantal stemmen op zich verenigd heeft (hebben), vind een nieuwe vrije stemming plaats.
Leidt ook deze niet tot een resultaat, dan heeft herstemming plaats uit het dubbeltal van hen,

die bij de tweede stremming het hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben.
Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer personen dan een dubbeltal in aanmerking, dan delen zij allen in de herstemming.
Bij herstemming is de gewone meerderheid beslissend. Wanneer iemand niet in herstemming wenst te komen, wordt zijn naam van het dubbeltal

geschrapt en een nieuw dubbeltal opgemaakt.
Rij staking van stemmen over personen beslist het lot. Wanneer meer personen dan het vereiste aantal de volstrekte meerderheid hebben, dan zijn gekozen zij, die de meeste stemmen hebben verkregen.
Kandidaten, die niet in de vergadering aan­wezig zijn, worden alleen als zodanig beschouwd, indien er een schriftelijke verklaring van hen bij het bestuur wordt ingeleverd, dat

zij bereid zijn, een eventuele benoeming in de betreffende functie te aanvaarden. Als de gekozene voor de benoeming bedankt, heeft een nieuwe vrije stemming plaats.
[ Begin Pagina ]


FINANCIEN

ARTIKEL 30
Senior, junior en vakantieleden betalen een jaarlijkse door de jaarvergadering vastgestelde contributie.
Donateurs betalen tenminste een bedrag van € 12.50 per jaar.

ARTIKEL 31
De te betalen contributie wordt voldaan door overschrijving op de bankrekening ten name van de penningmeester der vereniging. Voor 1 april en 1 juli dienen de door het bestuur vastgestelde

gedeelten van de jaarlijkse contributie te worden voldaan.

Leden, die op 1 juni nog niet het in het vorige alinea bedoelde eerste gedeelte van de contributie hebben voldaan, mogen niet aan het spel deelnemen, totdat zij aan deze financiële

verplichtingen hebben voldaan.
[ Begin Pagina ]


BEDANKEN VOOR HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 32
Bedanken voor het lidmaatschap, zowel door senior-, junior als vakantieleden moet schriftelijk bij de secretaris geschieden voor 1 december van het oude kalenderjaar. Na die tijd bedankende,

wordt men geacht nog voor het volgende verenigingjaar, lopende van 1 januari tot en met 31 december, lid te zijn.
In zeer bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan van het bovenstaande worden afgeweken.
[ Begin Pagina ]


ROYERING

ARTIKEL 33
Leden, die op 31 december de contributie over het dan geldende verenigingenjaar nog niet hebben betaald, worden door de penning meester schriftelijk aangemaand om binnen veertien dagen aan hun verplichtingen te voldoen.

Volgt voldoening binnen deze termijn niet, dan wordt het betreffende lid door het bestuur geroyeerd.
De verplichting tot betaling blijft nochtans bestaan.

ARTIKEL 34
Behoudens het geval, bedoeld in artikel 33, is het bestuur gerechtigd in zeer bijzondere gevallen een lid te royeren, doch niet dan minstens een maand, nadat het bestuur bij aangetekend

schrijven het betreffende lid in overweging heeft gegeven, te bedanken. Het betreffende lid is in het geval, in dit artikel bedoelt, gerechtigd te eisen, dat onverwijld een algemene

vergadering bijeen wordt geroepen, welke in hoogste instantie beslist.
ARTIKEL 35
Het royement van een lid wordt medegedeeld op de eerstvolgende ledenvergadering. Tevens wordt schriftelijk bericht van het royement verzonden aan het betreffende lid en aan de K.N.L.T.B

Bij royering verliest de betrokken persoon alle aanspraak op gelden en bezittingen van “DE KANONNIERS“ en alle rechten van de kanonniersleden.
[ Begin Pagina ]


INTRODUCTIE

ARTIKEL 36
Elk senior-, junior en vakantielid heeft het recht een persoon te introduceren om aan het tennisspel deel te nemen op de eigen banen.

Geintroduceerden mogen kosteloos niet meer dan vijf maal in een seizoen van de baan gebruik maken. Leden van Zusterverenigingen kunnen te allen tijde worden geïntroduceerd, echter met deze

restrictie, dat hun aanwezigheid niet ten nadele van de leden van “DE KANONNIERS“ komt. Geroyeerde kunnen nimmer geïntroduceerd worden. Hetzelfde geldt voor hen, die door andere

bij de K.N.L.T.B. aangesloten verenigingen geroyeerd zijn.
[ Begin Pagina ]


SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 37
Elk lid is verplicht, zich een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement aan te schaffen tegen betaling van de kostprijs.

ARTIKEL 38
De leden, die op de banen van “DE KANONNIERS“ hei tennisspel beoefenen, dienen gekleed te zijn in de algemeen gebruikelijke tenniskleding.

ARTIKEL 39
Door zijn toetreden verklaart ieder lid van “DE KANONNIERS” dat het zich zal onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijke reglement.

ARTIKEL 40
De Statuten en het huishoudelijke reglement kunnen gewijzigd worden op een algemene vergadering met minstens tweederde der uitgebrachte geldige stemmen.
Indien de voorstellen van de leden afkomstig zijn, moeten deze minstens veertien dagen voor de te houden vergadering bij het bestuur zijn ingekomen.
Steeds moeten voorstellen tot wijziging op de agenda worden geplaatst.
Wijzigingen moeten de leden schriftelijk worden bekend gemaakt.

ARTIKEL 41
Behalve de rechtsgeldigheid van vergaderingen en het vereiste meerderheid van stemmen kunnen de algemene vergadering steeds en het bestuur in zeer dringende gevallen

dispensatie verlenen van artikelen van dit huishoudelijke reglement.
Aldus vastgesteld in de Vergadering van 20 maart 1975
Het Bestuur
[ Begin Pagina ]


REGLEMENT KANTINEDIENST LTC DE KANONNIERS 2011

De kantine van onze vereniging neemt een centrale plaats in en is een belangrijk sociaal element bij de Kanonniers. Echter de bemensing van de kantinediensten is de laatste jaren eenzijdig. Te vaak moeten slechts enkelen ervoor zorgen dat de kantine open is. Enerzijds zijn we daardoor erg kwetsbaar en anderzijds worden de lasten teveel op de schouders van een enkeling gelegd. Om problemen te voorkomen en om de werkzaamheden meer te verdelen is voor 2011 dit reglement opgesteld en worden de volgende afspraken gemaakt:

 1. Elk actief lid (leden die regelmatig gebruik maken van de tennisbanen) draait kantinedienst(en).
 2. De kantine is geopend van maandag tot en met donderdag.
 3. Op woensdag wordt de kantinedienst verzorgd door de jeugdcommissie (tot 20:00 uur);
 4. Op maandag, dinsdag en donderdag is er tot maximaal 23:00 uur kantinedienst.
 5. Op de maandag, dinsdag en donderdag worden de actieve leden ingedeeld volgens een op te stellen rooster. Deze mensen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kantine.
 6. Kantinediensten competitie:
  1. De zaterdagmorgen jeugdcompetitie wordt geregeld door de jeugdcommissie;
  2. De normale zaterdagcompetitie regelen de teams zelf de kantinedienst;
  3. De normale zondagcompetitie regelen de teams zelf de kantinedienst;
 7. Kantinediensten toernooien:
  1. Fontana-toernooi (35+ 7 toernooi) : August en Ria aanwezig;
  2. 50+ toernooi: Ria en Klaas aanwezig;
  3. Clubkampioenschappen: bezetting door 4 deelnemers van het toernooi volgens een op te stellen rooster.
 8. Regels kantine en consumptie:
  • Koffie is gratis (voor de kantinedienst);
  • Overige consumpties worden verrekend conform vastgestelde prijzen;
  • Zijn die kantinedienst draaien zijn verantwoordelijk voor :
   • Het openen van de kantine;
   • Het beheren van de kas;
    • Per dag wordt de kas opgemaakt en de inhoud genoteerd in het schrift wat in het geldkistje ligt;
    • Wanneer iemand zijn bonnetje niet betaald dan moet de bon worden voorzien van volledige naam en datum;
    • De kas wordt afgegeven bij de eerstvolgende die kantinedienst heeft. Woont het lid buiten het dorp en is het niet te doen om de kas af te geven dan kan de kassa worden afgegeven bij Ria Wesselink (Kerkhofstraat 6, 0597-522268).
   • Het opruimen en schoonmaken van de kantine nadien;
   • De afsluiting van de kantine;
   • Vervanging blij plotselinge verhindering of afwezigheid.
 9. Beheer en onderhoud kantine.
  • Elke 1e woensdagavond van de maand;
  • Activiteit: schoonmaak en beheer van de kantine en daarbuiten;
  • Onderhoudsklusjes waar noodzakelijk;
  • Per maand worden vrijwilligers gevraagd.

[ Begin Pagina ]


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *